Katedra regionálnych vied a manažmentu

Katedra regionálnych vied a manažmentu (KRVaM) je súčasť Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Zabezpečujeme výučbu v oblasti regionálnych vied, verejnej správy, práva, manažmentu, podnikania, marketingu, štatistiky, ekonometrie a i. pre bakalárske, inžinierske aj doktorandské štúdium na Ekonomickej fakulte. Zároveň realizujeme medzinárodné vzdelávacie projekty najmä v oblasti e-vzdelávania, dištančného vzdelávania a partnerstiev vo vzdelávaní dospelých, čím skvalitňujeme náš pedagogický proces a umožňujeme aplikovať moderné vzdelávacie metódy a technológie. 

Sme silný partner vo výskume v oblasti regionálneho a lokálneho rozvoja. Doteraz sme úspešne riešili takmer 30 medzinárodných a národných vedecko-výskumných projektov v spolupráci so zahraničnými a slovenskými univerzitami, inštitúciami verejnej správy a neziskovými organizáciami.

Okrem pedagogickej, vedecko-výskumnej a expertíznej činnosti rozvíjame aj ďalšie aktivity napr. pravidelné organizovanie Stredoeurópskej konferencie regionálnych vied, organizovanie súťaže pre študentov stredných škôl Eurofondue a spoluprácu so startup-mi

 

skyline village

O katedre

Katedra regionálnych vied a manažmentu (KRVaM) je jednou z 5 katedier Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, ktorá sa dlhodobo umiestňuje na 1. mieste v hodnotení Akademickej ratingovej agentúry.

Štúdium

Katedra zabezpečuje výučbu predmetov akreditovaného študijného programu Verejná správa a regionálny rozvoj v oblasti regionálnych vied, verejnej správy, manažmentu, podnikania, marketingu, inovácií a projektového manažmentu.

 

usersEurofondue!

Katedra každoročne organizuje obľúbenú súťaž pre stredoškolákov s názvom Eurofondue! Súťaž je určená pre maturantov, ktorí majú záujem o svoj región a oblasť projektového manažmentu. 

 

Aktivity katedry

Členovia katedry okrem pedagogickej a výskumnej činnosti rozvíjajú aj aktivity zamerané na podporu študentov, ako aj podporu vzájomnej komunikácie medzi akademickou obcou, odborníkmi z praxe a širokou verejnosťou.

 

logo web

"Ask not what your country can do for you but what you can do for your country."

John Fitzgerald Kennedy

 

 

 

ekf logo   Logo TU