Digitálne zručnosti a multisektorová podnikavosť pre spoločenské výzvy

Rok začiatku riešenia projektu: 2021
Rok skončenia riešenia projektu: 2023
Poskytovateľ finančných prostriedkov (grantová agentúra, objednávateľ): ERASMUS+
Registračné číslo projektu: 2021-1-PL01-KA220-HED-000027649
Koordinátorka: doc. Ing. Miriam Šebová, PhD.

O projekte

Ciele projektu

Projekt si stanovil tri hlavné ciele:

  1. implementovať inovatívne pedagogické metódy, ktoré študentom vštepujú medziodborové podnikavé myslenie a riešia sociálne aj ekonomické výzvy v spolupráci s príslušnými zainteresovanými stranami;
  2. posilniť digitálne kompetencie s praktickými aplikáciami pri rozvíjaní zručností nevyhnutnými pre podporu podnikavosti a zabezpečiť, aby tieto kompetencie boli neoddeliteľnou súčasťou základných kurikulárnych konceptov;
  3. pôsobiť v nadnárodnom prostredí, čo účastníkom umožní vzájomne získavať poznatky a vymieňať si osvedčené postupy a zároveň riešiť celoeurópske výzvy a perspektívy, ktoré obohatia a rozšíria výsledky projektu.

Výstupy projektu

Hlavným výsledkom projektu bude príručka o digitálnych zručnostiach a medzidisciplinárnych podnikateľských kompetenciách. Medzi ďalšie kľúčové výstupy projektu patrí (i) hĺbková analýza digitálnych zručností a medzidisciplinárnych podnikateľských kompetencií, (ii) učebné materiály uľahčujúce rozvoj zručností a kompetencií vo vysokých školách, (iii) usmernenia pre učiteľov o technikách aktívneho sa učenia a (iv) prípadové štúdie ilustrujúce reálne situácie, ktoré si vyžadujú uplatnenie zručností a kompetencií v praxi.

Projektové aktivity

Jednou z aktivít je tvorba kurikúl a učebných materiálov, ktoré sa zaoberajú digitálnymi zručnosťami a medzidisciplinárnymi podnikateľskými kompetenciami študentov, čím ich pripravujú na to, aby mohli čeliť spoločenským výzvam.

Na dosiahnutie tohto cieľa projekt realizuje: (i) mapovanie digitálnych zručností a medzidisciplinárnych podnikateľských kompetencií; (ii) identifikáciu alebo prispôsobenie existujúcich učebných materiálov; (iii) realizáciu medzinárodných podujatí pre študentov na podporu rozvoja zručností a kompetencií prostredníctvom aktívneho učenia sa; (iv) zapojenie miestnych komunít do realizácie opatrení, ktoré posilňujú podnikateľskú úlohu univerzít (tretie poslanie univerzít); (v) vytvorenie pedagogickej príručky s podrobným opisom prijatých opatrení a dosiahnutých výsledkov.

Digital skills and cross-domain entrepreneurship for societal challenges (DIGI-SOC)

Digitálne zručnosti a multisektorová  podnikavosť pre spoločenské výzvy

Projektové konzorcium

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Poľsko (koordinátor projektu); Universitat Autonoma de Barcelona, Španielsko; Ekonomická Univerzita v Bratislave, Slovensko; Mittuniversitetet, Sweden Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy, Fínsko; Alma Mater Studiorum – Universita di Bologna, Taliansko; Université de Lausanne, Švajčiarsko;Institut National De Recherche Pour L’agriculture, L’alimentation et L’environnement, Francúzsko; Technická Univerzita v Košiciach, Slovensko;Iscte – Instituto Universitario de Lisboa, Portugalsko

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás kontaktujte na adrese:

miriam.sebova@tuke.sk